Chuyển đổi mô hình kinh doanh thành công ty TNHH với tên gọi Vi Na Đồng Thắng.